Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Уничтожение прошлого, возможно, худшее из всех преступлений." Симона Вейль
- (Added by: Tomas Baranauskas)


1917-ųjų metų Vilniaus konferencijos dalyviai
[Frozen]

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [30 messages per page]
View previous thread :: View next thread
  Frozen      RESOURCES -> Šaltiniai / Источники / Sources Message format 
 
Nevertis
Posted 2005-10-01 18:44 (#29271)
Subject: 1917-ųjų metų Vilniaus konferencijos dalyviaiExpert

Posts: 1745
500500500200101010105
Nr. Vardas, pavardė Amžius Kilmė Profesija Išsilavinimas Gyvenamoji vieta
1 Albinas Alseika 56 iš valst. klebonas KDS Pagiriai, Ukmergės aps.
2 Karolius Araminas 60 iš valst. ūkininkas n. m. Ignotiškis, Saldutiškio aps.
3 Antanas Aukštikalnis 28 iš valst. ūkininkas n. m. Sungailiai, Vabalninko par., Panevėžio aps.
4 Kazimieras Babonas 36 iš valst. ūkininkas Raseinių miesto m-la Lotyniškė, Girkalnio par., Skaudv. aps.
5 Antanas Bačkys 43 iš valst. klebonas KDS Antašava, Rokiškio aps.
6 Matas Bagdonas 22 iš valst. studentas Maskvos univ. Bulotiškė, Marijampolės aps.
7 Antanas Bajorinas 45 iš valst. klebonas KDS, PDA Kupiškisių
8 Juozas Bakšys 31 iš valst. kapelionas PDA Vilnius
9 Juozas Balčiūnas 37 iš valst. klebonas VDS Žiežmariai, Kaišiadorių aps.
10 Juozas Beleišis 60 iš valst. ūkininkas n. m. Svėdasai, Rokiškio aps.
11 Jonas Baltrušaitis 35 iš valst. buv. „Žagrės“ dr. ved. Komerc. ir buhalt. kursai Vaitiškiai, Naumiesčio aps.
12 Saliamonas Banaitis 50 iš valst. dv. ir spaust. sav-kas Komerci- jos kursai Vaitiekupiai, Sintautų par., Naumiesčio aps.
13 Jonas Basanavičius 64 iš valst. gydytojas Maskvos univ. Vilnius
14 Kazys Bibikauskis 43 iš valst. klebonas VDS Merkinė, Alytaus aps.
15 Pranas Bieliauskis 33 iš valst. vikaras VDS Vilnius
16 Vincas Bielskus 45 iš valst. ūkininkas Marijampolės gimn-ja Balsupiai, Marijampolės aps.
17 Mykolas Biržiška 35 iš bajorų Liet. gimn. direktorius Maskvos univ. Vilnius
18 Leonas Bitautas 49 iš bajorų ūkininkas Mintaujos real. m. 4 kl. Kunigiškių dv., Telšių aps.
19 Kazys Bizauskas 26 iš valst. gimn. mokytojas Maskvos univ. studentas Panevėžys
20 Julijonas Bloznelis 29 iš valst. ūkininkas vaistinės mokinys Ryliškiai, Alytaus aps.
21 Ignas Brazdžiūnas 26 iš valst. mokytojas Rygos polit. inst. Linkuva, Joniškėlio aps.
22 Teodoras Brazys 47 iš valst. VDS profesorius VDS Vilnius
23 Bronislovas Bucevičia 44 iš bajorų vaistininkas provizorius Kelmė, Skaudvilės aps.
24 Peliksas Bugailiškis 33 iš valst. advokatas Peterbur-go univ. Šiauliai
25 Pranas Bulotas 46 iš valst. ūkininkas n. m. Virbaliūnai, Kauno aps.
26 Bronislovas Cirtautas 36 iš valst. ūkininkas Šiaulių gimn. Mąstautai, Kėdainių aps.
27 Pranas Čaglys 42 iš valst. klebonas VDS Švenčionėliai, Pabradės aps.
28 Kajetonas Čapanas 45 iš valst klebonas VDS Kietaviškės, Kaišiadorių aps.
29 Stanislovas Čėsna 53 iš valst. klebonas SDS Sasnava, Marijampolės aps.
30 Kristupas Čibiras 28 iš valst. gimn. kapelionas PDA Vilnius
31 Antanas Dabkus 52 iš valst. ūkininkas n. m. Svikškalniai, Raseinių aps.
32 Vincas Dailydė 24 iš valst. ūkininkas miesto m-la Labanoras, Molėtų aps.
33 Aleksandras Dambrauskas 57 iš valst. Kauno kap. prel. PDA, teol. mag. Kaunas
34 Jonas Dambrauskas 26 iš valst. studentas Varšuvos konservatorija Kaltanėnai, Saldutiškio aps.
35 Tadas Daugirdas 65 iš bajorų dailininkas, tarnaut. Miuncheno dail. ak-ja Kaunas
36 Konstantas Daunoras 30 iš valst. buhalteris vaistinės mokinys Vilnius
37 Jonas Dereškevičius 26 iš valst. liaudies mokytojas Veiverių mokyt. sem-ja Seinai
38 Vytautas Didžiulis 35 iš bajorų ūkininkas Peterburgo univ. studentas Griežionys, Ukmergės aps.
39 Boleslovas Dirmantas 34 iš bajorų advokatas Peterburgo univ. Ukmergė
40 Antanas Dirsė 26 iš valst. spaustuvi-ninkas n. m. Vilnius
41 Antanas Diržys 50 iš valst. ūkininkas liaudies m-la Palūšniai, Rokiškio aps.
42 Povilas Dogelis 40 iš valst. kunigas KDS Vilnius
43 Andrius Domaševičius 52 iš bajorų gydytojas Kijevo univ. Vilnius
44 Pranas Dovydaitis 30 iš valst. gimn. direktorius Maskvos univ. Kaunas
45 Vincas Dvaranauskas 45 iš valst. klebonas PDA Pilypavas, Seinų aps.
46 Pranciškus Eidukevičius 48 iš valst. statybos technikas n. m. Vilnius
47 Jonas Endziulis 50 iš valst. ūkininkas gimn. 4 kl. Smalnyčėnai, Vilkaviškio aps.
48 Povilas Gaidelionis 48 iš valst. mokytojas Peterburgo techn. in-tas Vilnius
49 Motiejus Galvanauskas 53 iš valst. ūkininkas n. m. Čižiūnai, Valkininkų par., Trakų aps.
50 Adomas Gasparavičius 38 iš valst. ūkininkas miesto m-la Juodiškis, Utenos aps.
51 Juozas Gedgaudas 25 iš valst. pirklys Peterburgo gimn. Šiauliai
52 Beržanskis Gediminas-Antanas Klausutis 57 iš bajorų klebonas KDS Šatės, Sedos aps.
53 Antanas Gylys 26 iš valst. gimn. mokytojas Maskvos univ. studentas Vilnius
54 Antanas Gineitis 57 iš valst. ūkininkas n. m. Tauragnų dv., Saldutiškio aps.
55 Pranas Gineitis 23 iš valst. liaud. mokytojas Kijevo kom. in-to studentas Utena
56 Jonas Girnius 42 iš valst. ūkininkas n. m. Popsys, Garliavos par., Marijamp. aps.
57 Jonas Golovnia 42 iš bajorų klebonas VDS Jieznas, Alytaus aps.
58 Pijus Grajauskas 26 iš valst. Liet. gimn. mokytojas Maskvos komerc. in-tas Vilnius
59 Petras Graužinis 38 iš valst. ūkininkas n. m. Pamūšio dv., Biržų aps.
60 Juozas Grinevičius 37 iš valst. ūkininkas Raseinių apskrities m-la Balalės k., Šiaulių aps.
61 Vladas Grudzinskas 50 iš bajorų vaistininkas Provizorius Kretinga
62 Stanislovas Gruzdys 51 iš bajorų gydytojas Charkovo univ. Suvartuva, Kuršėnų aps.
63 Romualdas Gurklevičius 52 iš miest. ūkininkas Grobinės gimn. 5 kl. Sėleniai, Kuršėnų aps.
64 Konstantinas Jacinevičius 29 iš miest. knygrišys miesto mokykla Vilnius
65 Jonas Jakimavičius 28 iš miest. ūkininkas Tartu veteri-narijos in-tas Juodžių dv., Kėdainių aps.
66 Augustas Jakučionis 32 iš valst. mokytojas Veiverių mokyt. sem-ja Vilnius
67 Stanislovas Jaloveckis 25 iš bajorų ūkininkas Tartu veterinarijos in-tas Pavirčiuvė, Šiaulių aps.
68 Steponas Janavičius 28 iš bajorų inžinierius PTI Golnių dv., Kuršėnų aps.
69 Feleksas Jankauskas 45 iš valst. ūkininkas n. m. Dargužiai, Valkininkų par., Trakų aps.
70 Ignas Jankauskis 29 iš bajorų buhalteris Šiaulių gimn-ja Vilnius
71 Jurgis Janušauskis 52 iš valst. veterinaras Charkovo in-tas Vilnius
72 Vincas Jarulaitis 50 iš valst. klebonas KDS Žagarė, Šiaulių aps.
73 Konstantinas Jazdauskis 42 iš bajorų klebonas KDS Šateikiai, Sedos aps.
74 Vladislovas Jezukevičius 30 iš valst. klebonas VDS Vilnius
75 Kazimieras Jokantas 36 iš valst. gydytojas Tartu univ. Kalvarija, Marijampolės aps.
76 Steponas Kairys 41 iš valst. inžinierius Peterburgo techn. in-tas Vilnius
77 Mykolas Kapsas 22 iš valst. studentas PTI Pakruojis, Joniškėlio aps.
78 Jonas Karbauskis 50 ? klebonas KDS Tverai, Telšių aps.
79 Mykolas Karosas 39 iš valst. vikaras, kapelionas KDS Raseiniai
80 Juozas Kavaliūnas 32 iš valst. ūkininkas n. m. Laudenainių? k., Vilkaviškio aps.
81 Balys Kemėšys 23 iš valst. mokytojas Ukmergės gimn-ja Vastapų k., Utenos aps.
82 Vincas Kemėšis 57 iš valst. klebonas KDS Šiauliai
83 Kazimieras Kepalas 26 iš valst. mokytojas Peterburgo univ. studentas Vilnius
84 Jonas Kymantas 66 iš bajorų advokatas Peterburgo univ. Vilnius
85 Faustas Kirša 26 iš valst. mokytojas Voronežo gimn. 6 kl. Vilnius
86 Petras Klimas 25 iš valst. teisininkas Maskvos univ. Vilnius
87 Mykolas Klongevičius 68 iš valst. ūkininkas gimn. 4 kl. Vilnius
88 Antanas Klupšas 35 iš valst. ūkininkas Peterburgo univ. Smilgių dv., Šiaulių aps.
89 Juozapas Kondratas 47 iš bajorų ūkininkas Telšių miesto m-la Šiauduvos dv., Skaudvilės aps.
90 Adomas Kontautas 46 iš bajorų ūkininkas Šiaulių gimn-ja Daškoniai, Kėdainių aps.
91 Povilas Korzonas 39 iš bajorų klebonas KDS Telšiai
92 Aleksandras Kraniauskas 46 iš miest. dvarininkas gimn. 3 kl. Jasnagurkos dv., Panevėžio aps.
93 Adolpas Kraujalis 32 iš valst. ūkininkas Maskvos gimn. 4 kl. Miliai, Labanoro par., Molėtų aps.
94 Gabrys Kraujalis 30 iš valst. ūkininkas n. m. Stirniai, Molėtų aps.
95 Kazys Kriščiukaitis 47 iš valst. dailininkas Suvalkų gimn. 3 kl. Vilnius
96 Juozas Kuklys 48 iš valst. ūkininkas n. m. Burbonys, Alytaus aps.
97 Juozapas Kukta 44 iš valst. kanauninkas PDA Vilnius
98 Jonas Kunigėlis 38 iš valst. klebonas VDS Jūžintai, Rokiškio aps.
99 Zenonas Kuzavas 36 iš valst. vaistininkas provizorius Pilviškiai, Vilkaviškio aps.
100 Jonas Kuzminskas 44 iš valst. klebonas VDS Nočia, Lydos aps.
101 Antanas Kvedaras 30 iš valst. studentas Tartu univ. Žagarė, Šiaulių aps.
102 Jonas Lapėnas 27 iš miest. pirklys n. m. Kalvarija, Marijampolės aps.
103 Adomas Lastauskas 57 iš valst. klebonas SDS Berznykas, Seinų aps.
104 Tomas Lebedys 36 iš valst. batsiuvys n. m. Vilnius
105 Česlovas Liandsbergis 48 iš bajorų buhalteris Panevėžio real. gimn-ja Vilnius
106 Stanislovas Macelis 57 iš valst. ūkininkas n. m. Jurgenčiai, Panevėžio aps.
107 Jonas Maciulevičius 54 iš bajorų KDS profesorius PDA, teol. dr. Kaunas
108 Antanas Mačys 31 iš valst. advokatas Maskvos univ. Ožkabaliai, Vilkaviškio aps.
109 Jonas Maknickas 42 iš valst. ūkininkas n. m. Balkūnai, Alytaus aps.
110 Juozapas Malinauskas 29 iš valst. ūkininkas n. m. Paberžė, Vyžuonų par., Utenos aps.
111 Donatas Malinauskis 48 iš bajorų agronomas Prahos agronomijos ak-ja Jankovicų dv., Trakų aps.
112 Jonas Mališauskas 31 iš valst. vikaras VDS Molėtai
113 Klemensas Maliukevičius 40 iš valst. dekanas VDS Trakai
114 Jonas Manelis 41 iš valst. lentpjūvės sav-kas n. m. Šimonys, Kupiškio aps.
115 Juozas Marma 60 iš valst. klebonas SDS Veisiejai, Seinų aps.
116 Stanislovas Martynaitis 36 iš valst. ūkininkas n. m. Pakirsnos, Žiežmarių par., Kaišiadorių aps.
117 Jurgis Masaitis 55 iš valst. ūkininkas prad. m-la Vedepciškiai (Pabaigos), Marijampolės aps.
118 Alfonsas Masiulis 50 iš valst. ūkininkas Saratovo real. m-la Šešuoliai, Širvintų aps.
119 Antanas Matukevičius 32 iš valst. ūkininkas n. m. Jakėnai, Trakų aps.
120 Kazimieras Mielkus 30 iš valst. ūkininkas ūkio m-la Vaitakiemis, Punsko par., Seinų aps.
121 Juozas Mikuckis 47 iš valst. ūkininkas n. m. Svėdasai, Rokiškio aps.
122 Vladislovas Milvidas 32 iš miest. klebonas KDS, PDA Krakės, Kėdainių aps.
123 Vladislovas Mironas 37 iš valst. dekanas PDA Daugai, Alytaus aps.
124 Vitoldas Mongirdas 30 iš bajorų dvarinin-kas Maskvos univ. Mišučiai, Kretingos aps.
125 Vladislovas Mongirdas 42 iš bajorų gydytojas Maskvos univ. Aukštadvaris, Trakų aps.
126 Stanislovas Narutavičia 55 iš bajorų dvarinin-kas Kijevo univ. Breiviškiai, Telšių aps.
127 Jurgis Naujokaitis 37 iš valst. ūkininkas n. m. Južnoniai, Naumiesčio aps.
128 Pranas Naujokas 45 iš valst. ūkininkas n. m. Klepai, Sintautų par., Naumiesčio aps.
129 Vladislovas Neverdauskas 54 iš bajorų technikas Peterburgo techn. m-la Vilnius
130 Jonas Novickas 54 iš valst. dekanas KDS Kuršėnai
131 Kazimieras Okuličius ? iš bajorų inžinierius Peterburgo inž. in-tas Latavėnai, Troškūnų par., Ukmergės aps.
132 Juozas Paknys 34 iš valst. bankininkas Peterburgo komerc. in-tas Vilnius
133 Antanas Pakštys 47 iš valst. klebonas VDS Žasliai, Kaišiadorių aps.
134 Kazimieras Paltarokas 43 iš valst. KDS inspektorius PDA Kaunas
135 Aleksandras Paulavičius 35 iš valst. pirklys n. m. Vilnius
136 Juozas Pavilanis 47 iš valst. pirklys n. m. Anykščiai, Utenos aps.
137 Antanas Pečiulis 26 iš valst. pirklys Seinų miesto m-la Seinai
138 Antanas Petrauskas 36 iš valst. vikaras SDS Seinai
139 Ignas Petrauskis 57 iš valst. dvaro ekonomas n. m. Medemrodė, Laižuvos par., Akmenės aps.
140 Alfonsas Petrulis 42 iš valst. klebonas PDA Pivašiūnai, Alytaus aps.
141 Juozas Petrulis 40 iš valst. dvarų insp. Berno univ. Obelių dv., Rokiškio aps.
142 Antanas Povylius 46 iš valst. ūkininkas n. m. Žiūronai, Radviliškio par., Šiaulių aps.
143 Vincas Preikštas 37 iš valst. pirklys n. m. Joniškėlis
144 Petras Prunskis 46 iš valst. klebonas VDS Palūšė, Saldutiškio aps.
145 Aleksandras Racevičius 42 ? klebonas VDS Punia, Alytaus aps.
146 Boleslovas Račys 30 iš valst. ūkininkas gimnazijos 4 kl. Antanava, Dotnuvos par., Kėdainių aps.
147 Jonas Radavičius 52 iš valst. ūkininkas liaudies m-la Kučiai, Girkalnio par., Skaudvilės aps.
148 Kazys Radušis 26 iš valst. studentas Kauno ko-merc. m-la Aranų? k., Naumiesčio aps.
149 Mykolas Radzys 46 iš valst. klebonas VDS Kalesninkai, Rodūnios aps.
150 Kazimieras Ralys 30 iš valst. ūkininkas Liaudies mokyt. kursai Žalpiai, Skaudvilės aps.
151 Mečislovas Reinys 32 iš valst. profesorius PDA, Liu-veno univ. Vilnius
152 Jonas Reitelaitis 33 iš valst. vikaras SDS Seirijai, Seinų aps.
153 Antanas Repšys 35 iš valst. ūkininkas n. m. Medikoniai, Joniškėlio aps.
154 Jonas Riauba 43 iš valst. ūkininkas Suvalkų gimn-ja Kiaulupių k., Naumiesčio aps.
155 Adolpas Ryliškis 50 iš valst. ūkininkas n. m. Kuktiškės, Saldutiškio aps.
156 Juozas Rimša 45 iš valst. ūkininkas prad. m-la Naudriškių k., Vilkaviškio aps.
157 Kazimieras Rinkevičius 40 ? klebonas KDS Biržai
158 Antanas Rucevičius 37 iš valst. gaisrinių insp. Marijamp. gimn. 6 kl. Vilnius
159 Klemensas Ruginis 24 iš valst. liaud. mokytojas Veiverių mok. sem-ja Vilnius
160 Juozas Sabalys 57 iš valst. ūkininkas Buiš valst. VDS klierikas Vincentiškio k., Rokiškio aps.
161 Matas Sakevičius 39 iš valst. klebonas Friburgo univ. Bartninkai, Vilkaviškio aps.
162 Jonas Siemaška 25 iš bajorų buhalteris Šiaulių gimn. 6 kl. Vilnius
163 Antanas Skinderis 47 iš valst. klebonas KDS Stulgiai, Skaudvilės aps.
164 Antanas Smetona 43 iš valst. teisininkas Peterburgo univ. Vilnius
165 Jonas Smilgevičius 47 iš bajorų dvarin., ūkininkas Berlyno agron. akad-ja Užvenčio dv., Kuršėnų aps.
166 Pranas Smilgevičius 33 iš bajorų dvaro nuomot. ūkininkas Velparaiso univ. Laumanių dv., Kuršėnų aps.
167 Ignacas Spudas 39 iš valst. klebonas KDS Upyna, Skaudvilės aps.
168 Martynas Sragys 48 iš valst. ūkininkas Liepojos gimn. 4 kl. Vaitkiai, Kretingos aps.
169 Juozas Stakauskas 46 iš valst. kun., dekanas PDA Panevėžys
170 Pranas Stakauskis 35 ? klebonas KDS Jurbarkas
171 Bonifacas Stankevičius 50 iš valst. ūkininkas n. m. Gudaičiai, Naumiesčio aps.
172 Juozas Stankevičius 52 iš valst. kunigas, mokyt. Friburgo univ. Vilnius
173 Miečius Stankevičius 41 iš valst. ūkininkas n. m. Jankovicai, Trakų aps.
174 Bronislavas Stasiūnas 30 iš valst. mokytojas Trakų miesto m-la Semeliškės, Trakų aps.
175 Vladas Stašinskis 42 iš bajorų advokatas Maskvos univ. Vilnius
176 Antanas Staugaitis 41 iš valst. ūkininkas n. m. Pakuonis, Marijampolės aps.
177 Justinas Staugaitis 50 iš valst. klebonas SDS A. Panemunė, Kauno aps.
178 Juozas Stauskis 47 iš valst. ūkininkas Rostovo real. m-la Anapolis, Dusetų par., Rokiškio aps.
179 Petras Stebatas 53 iš valst. agronomas Maskvos univ. Obelija, Alytaus aps.
180 Kazimieras Steikūnas 52 iš valst. ūkininkas n. m. Balninkų dv., Utenos aps.
181 Kazimieras Steikūnas 35 iš valst. ūkininkas, dva-rų ekonomas Liepojos gimn. 3 kl. Kišonių dv., Alytaus aps.
182 Jonas Strazdas 30 iš miest. LA admini-stratorius liaudies mok-la Vilnius
183 Petras Strielčiūnas 40 iš valst. klebonas KDS Čekiškė, Raseinių aps.
184 Justinas Strimaitis 28 iš valst. mokytojas Veiverių mokyt. sem-ja Miroslavas, Alytaus aps.
185 Aleksandras Stulginskis 32 iš miest. agronomas Halės agron-jos in-tas Vilnius
186 Jurgis Šaulys 37 iš valst. redaktorius Berno univ., dr. Vilnius
187 Kazimieras Šaulys 45 iš valst. KDS prof., kan. PDA Kaunas
188 Cezaris Ščensnavičius 36 iš bajorų miesto tarnautojas gimnazi-jos 1 kl. Švenčionys
189 Adomas Šernas 33 iš valst. kun. Tartu univ. Papilys, Biržų aps.
190 Jokūbas Šernas 29 iš valst. Liet. gimn. mokytojas Peterburgo univ. Vilnius
191 Kazimieras Širvinskis 56 iš valst. pirklys n. m. Mažeikiai, Akmenės aps.
192 Antanas Šmulkštys 30 iš valst. vikaras PDA Virbalis, Vilkaviškio aps.
193 Stasys Špokas 28 iš valst. girininkas n. m. Dargužiai, Valkininkų par., Trakų aps.
194 Aleksandras Štombergas 62 ? dekanas KDS Saločiai, Joniškėlio aps.
195 Jonas Šurna 52 iš valst. klebonas KDS Anykščiai, Utenos aps.
196 Vincas Šustikas 49 iš valst. ūkininkas n. m. Žvirbliškė, Kaltanėnų par., Saldutiškio aps.
197 Jurgis Talmantas 22 iš valst. mokytojas gimn. 8 kl. Vilnius
198 Stasys Tijūnaitis 30 iš valst. liaudies mokytojas Veiverių mokyt. sem-ja Seinai
199 Jonas Totoraitis 44 iš valst. SDS kapel. Friburgo univ., mag. Seinai
200 Pranas Turauskas 41 iš valst. klebonas KDS Utena
201 Steponas Umbras 37 iš valst. klebonas VDS Dieveniškės, Karo operacijų zona
202 Pranas Urbanavičius 49 ? klebonas KDS Salantai, Kretingos aps.
203 Juozas Vabalas 60 iš valst. ūkininkas miesto mokykla Daugai, Alytaus aps.
204 Jonas Vailokaitis 31 iš valst. bankininkas Aukštesn. komerc. m-la Petronių k., Naumiesčio aps.
205 Juozas Vaitkevičius 67 iš valst. ūkininkas n. m. Kaišiadorys
206 Vladislovas Valiulis 61 iš valst. felčeris Petrapilio felčerių m-la Švenčionys
207 Alponsas Varnas 33 iš valst. klebonas VDS Kaišiadorys
208 Pranciškus Vasiliauskas 46 ? klebonas KDS Viekšniai, Telšių aps.
209 Vincas Vedeckis 36 iš valst. ūkininkas liaudies m-la Paveisupys, Raseinių aps.
210 Boleslovas Vėgėlė 36 iš valst. klebonas Friburgo univ. Šventybrastis, Kėdainių aps.
211 Pranas Velutis 28 iš valst. ūkininkas Tartu veterin. in-to studentas Užpaliai, Utenos aps.
212 Justinas Vienožinskis 32 garbės pilietis dailininkas Krokuvos karališk. ak-ja Dačiūnų dv., Rokiškio aps.
213 Jonas Vileišis 45 iš valst. advokatas Peterburgo univ. Vilnius
214 Antanas Vileišis 60 iš valst. gyd. Maskvos univ. Vilnius
215 Adomas Vyšniauskas 31 ? vikaras PDA Panevėžys
216 Vladislovas Vizgirda 44 iš valst. klebonas Friburgo univ. Griškabūdis, Naumiesčio aps.
217 Vincas Zajančkauskas 33 iš valst. klebonas Friburgo univ. Geranainys, Karo operacijų zona
218 Adomas Žemaitis 35 iš valst. klebonas VDS Rūdiškės, Trakų aps.
219 Bronislavas Žilinskis 37 iš valst. buhalteris Veiverių mokyt. sem-ja Vilnius
220 Jurgis Žitinevičius 47 iš valst. ūkininkas n. m. Lopiškiai, Vilkaviškio aps.
221 Antanas Žmuidzinavičius 46 iš valst. dailininkas Peterb. dailės ak-ja Vilnius
222 Juozas Žvirblis 59 iš valst. ūkininkas n. m. Mikniūnų k., Utenos aps.
Top of the page Bottom of the page
Nevertis
Posted 2005-10-02 12:50 (#29291 - in reply to #29271)
Subject: RE: 1917-ųjų metų Vilniaus konferencijos dalyviaiExpert

Posts: 1745
500500500200101010105
Šaltinis: Antano Tylos knyga "Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio", 2004m., Vilnius
Top of the page Bottom of the page
viestaras
Posted 2005-10-05 13:57 (#29399 - in reply to #29291)
Subject: RE: 1917-ųjų metų Vilniaus konferencijos dalyviaiElite Veteran

Posts: 922
5002002001010
Konferencijos Organizacinis Komitetas:
1. Kun. Staugaitis Justinas, 50 m., klebonas A. Panemunės moksl. cenz. Dv. Seminar., gim. v. Tupikai, Vladis. apskr., gyv. v. A. Panamunė, Kauno apskr., adr. Vil. viešb. Italija.
2. Smilgevičius Jonas, 47,-dvarpon., agronom.,-Šoriai, Užventis, Post Schaulen, Kreis Kurschany,-Gr. Pohulianka 20
3. Daugirdas Tadas, 64,-dvarpon.,-Kauno miest. muz. vedėjas,-Dailės akad., Plenborgas,-Kaunas, vieš Pliacius, Nr. 11 muz.
4. Narutowicz Stanislovas, 54,-dvarin.,-ūkinink.,-juridiško fak. Kijevo univ. Telšiai,-Brėvikų dvar., Telšių kreize,-Sokolauskio vieš. 15 Vokiečių gv.
5. Gineitis Antanas, 57,-dvar., ūkinink.,-m. mokyklos,- sodž. Romeikiai, Vilk. dvar. Tauragnai,-Lukiškių gv.,-nam. p. Bieliūno.
6. Kun. Stakauskas Juozapas, 46,-dekan.,- Magist. šv. Teolog.,-sodž. Užliaušiai, ties Krekenava, Panevėžio ap.,-Panevėžis,-Domonikonų gv.
7. Banaitis Saliamonas, 51,-ūkinink., Spaustuv. savinink., gimnaz. 4 kl. ir komerc. kursai,-Vaitėkupiai, Vladisl. apskr.-Kaunas, Litzmano gv. 34, vieš. Italija
8. Dirmantas Boleslovas, 34,-Bajor.,-advok.,-univer.,-Raseiniai,-Ukmergė, Kauno gv. 32,-Jogailos gv. 3-5
9. Povylius Antanas, 46,-valst.,-žemdir.,-namų,-Žiuroniai par. Radviliškio sodž. Žiuronai, Radviliškio valsč. Šiaulių ap., Antakalnio krantas 9-3
10. Šernas Adomas, 32,-kunig.,-univer.,-Jasiškiuose, Biržų valsč. Panevėž. ap.,-Papilys Biržų kreis.,-Dž. Pohul. Ila
11. Kun. Simonaitis Motiejus, 57,-klebon., Dvas. sem., Puodziškė, Marijampolės ap., Suv. g.,-Punskas, Ranno v.
12. Kun. Turauskas Pranas, 40,-kleb., D. Sem., Eržvilkas Utana,-Dominikonų bažnyčia, pas kun. dr. J. Bakšį.
13. Okulicz Kazimieras, 48,-bajor.-ūkinink.,inžinierius,-Zatoviany, Gancarska gv. 8
14.Kazimieras Jokantas, 36,gydytojas, Dorpato univers.,-Valiukiškis, Vilkmerg. ap. Puponių valsč.-Kalvarija Suv. g., Niškovskio vieš. 25
15. Katilius Juozas, 46,-klebon., D. Sem.,-Katiliškiai Marijampolės ap. Suv. gub. Smalenai Suv. g. ir ap.,-K. Krikščiukaitis, Vilniaus gv. 25
16. Mironas Vladas, 37,-dekan., kun.,-D. Petrapilės akad.,-Kuodiškiai Kauno g., Ežerėnų ap., Daugai Alytaus ap., Banko gv. 15-3
17. Šaulys Jurgis, 38,-valst., Dr. phil.,-univer., Balsėnų sodž., Raseinių ap., Kauno g.,-Vilnius, D. Pohulianka 11a-11
18. Klimas Petras, 26,-valst.,-cand. jur.,-Maskvos univ.-Kušliškiai Kalvar. ap. Suv. g.,-Vilnius, Šv. Jurgio g-v. 19-1.
19. Smetona Antanas, 42,-valst.,-cand. jur.,-Peterbur. univer., Užulėnis, Ukmergės ap., Banko gv. 15
20. Stankevičius Juozas, 51,-kunig.,-Dr. phil.,-Sparviniai Naujamiesčio ap., Suv. gub.-Vilnius, M. Pohulianka 15
21. Dogelis Povilas, 40,-kun.,-valst.,-D.Sem.-Knebioniai, Raseinių ap., Kauno g., Girkalnio par.,-Vilnius, Oranžerejos gv. 3-12
22. Kairys Steponas, 42,-valst.,-inžinierius,- Petersburgo tech. instit. diplom. inžinierius-mechanikas,-Užnevedžių sodž., Kurklių par., Ukmergės ap., Kauno g.,-Vilnius, Puodžių g. (Topferstr.) 1-8

Lietuvos Valstybės Tarybos Protokolai1917-1918. Vilnius:"Mokslas",1991-P.31-32

Edited by viestaras 2005-10-05 13:59
Top of the page Bottom of the page
Nevertis
Posted 2005-10-06 18:35 (#29448 - in reply to #29271)
Subject: RE: 1917-ųjų metų Vilniaus konferencijos dalyviaiExpert

Posts: 1745
500500500200101010105
Rengėjų Juozo Katiliaus ir Motiejaus Simonaičio dalyvių sąraše nėra. Gal kas žinote kodėl?
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [30 messages per page]
Frozen
Jump to forum :
Search this forum
Printer friendly version
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software