Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "People ask for criticism, but they only want praise." W. Somerset Maugham (1874 - 1965)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Keleiwis (1849-1880): oldest Lithuanian newspaper
[Frozen]

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMS -> Forum of Lithuanian history Message format 
 
incognito
Posted 2006-11-13 15:00 (#40945 - in reply to #40943)
Subject: RE: Kulturkampf500500500500500501010
Tomas Baranauskas - 2006-11-13 1:53 PM

He wrote one letter to polish newspaper "Dziennik Poznański" with explanation what lithuanians wants. So prussian lithuanians thought he is pro-polish or promotes panslavism and reported this to goverment. 


Here we deal with a very dumb person, not "prussian lithuanians" in general. 


Well, maybe that's mine not correct expression. Basanavičius in own biography says with insults:
"Savo trumpo "Auszros" rėdymo laiku - nuo lapkričio 1883 iki kovo 13 d. 1884 m., kada Šliūpą vokiečių valdžia iš Prūsų išvijo - jisai spėjo padirbti dar kelias klaidas, kurios ne tik lietuvių dalykams kiek užkenkė, bet ir jam pačiam atgabeno negeistinų pasekmių. Kad pasirašymas "rėdiku" buvo nemenka klaida - jau minėjau: praktiškiau ir naudingiau būtų buvę anonymiškai laikraštį vedant už tūlo prūsų lietuvio, resp. M. Jankaus, vardo pasislėpus. Antra, "Auszros" dalykus savistoviai valdyt pradėjęs, Šliūpas tuojau, kaipo "redaktor", kreipėsi į "Dziennik Poznańskį", kursai buvo šuns balsu "Auszros" pasirodymą apskelbęs, ir platokai apie santykius tarp lenkų ir lietuvių kalbėdamas, rodos, per daug lenkams sympatijų išreiškė. Dargi korespondenciją su tuomi lenkų laikraščiu jisai ir "Auszroje (1884. N. 13) paskelbė. Sužinoję apie "Auszros" "rėdiko" fratemizaciją su lenkais, tūli vokiečiai, o gal ir patys ištautėję "lietuvininkai'", anot d-ro Sauerveino nomenklaturos "sopagų laižytojai", apskundė valdžiai Šliūpą, būk jis prūsiškųjų lietuvių tarpe platinąs "panslavizmą", ir šito begėdiško skundo užteko, idant jį vokiečių valdžia, kaipo "panslavistą", iš savo išguitų žemės."
http://anthology.lms.lt/texts/20/tekstas/08.html
Anyway, loyality to Prussia, Germany was one of fundaments of own identitity of prussian lithuanians. Don't forget they view at kaiser as to own ruler, a ruler with lithuanian origins. Poles in that time are viewed like a threat to Germany. So, any deals with poles, like Šliūpas did, for prussian lithuanians were suspicious.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software