Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Hegel was right when he said that we learn from history that man can never learn anything from history." George Bernard Shaw (1856 - 1950)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


visiems atsibodus tema
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Questions
Posted 2007-11-28 01:36 (#47500)
Subject: visiems atsibodus temaExpert

Posts: 1758
500500500200505
Sweiki Mylistos,
Domiuosi Istorija megejiszkai ir szy foruma atradau gan nesenai. Ipatingai dometis Widuramziu praeitim pradejau kai atsitiktinai iszgirdaw musu Broliu Gudu priekaisztus del pavogtos ju Istorijos, ir gan idomius priekaisztus, net kartais pagrystus. Manau ne viena Lietuvninka jie werczia paprakaituot, daug ka prisimint, pasikuist praeityje ir knygose pakelent ir atrandant nauju sau faktu ir manau tatai yra tik i geraja puse ir pagirtina.
Skaitau szio Forumo slaviszkaya daly "Lietuvos Istorijos" skilty ir randu tai labai idomiu uszsiemimu laiswalaikiu, net kartais perdetu, nes dazhniausiai prisedes uzhtrunku po 3-7val o savaitgali iki auszros vien skaitant skiltis ir tyrinejant medziaga bei nuorodas kuriu czia randu daug, konspektuoju pagrindinius teiginius ir szaltinius ir esu dekingas visiems dalyviams be galo uzh daug najienos man.

Taigi norecziau sau atsakyti i szy klausima del Istorijos musu bendros ir susidaryti nuomone apie praeity musu bendra.
Musu broliai Gudai uzduoda kelbius klausimus ir isz Lietuwiszkos puses kontrargumentai nera svarus ir paneigiantys tik pavirszutiniszki kas yra be galo skaudu. NOretusi bent del sawes apibendrint temas pagrindines.
Kaipo pavyzdy galiu duoti ju placziai diskutuota tema del kalbos Didzios Kunigystes pagrindines ir jos wartosenos. Gudai, broliai musu, klausia kodel Lietuwninku raszytiniai szaltiniai skurdus ir menki bei welus, o jieji turi daugel medziagos juju protewiu kalba raszytos musu Didziu Kunigu ir Ponu valstybiniu.

Sziuos ir kitus klausimus uzduosiu ponams mokslus iszejusiems Istorijos ir kitiems besidomintiems, szioje skiltyje ir didziai dekingas busiu uz iszsamius atsakymus ir bet kokia medziaga tai paremenczia ar nuorodas i ja. Wisa kad apibendrint, sukaupt szhaltiniu ir argumentu auxiau paminetai temai apginti Lietuvninku naudai.

Wisu pirma paklausiu del kalbos LDK.
perskaizcius galybe zodziu idomiu ir dar daugiau tuszciu ir nuorodu sia tema ivairiu ivairiausiu man iszkilo klausimas sekantis:

Didis Kunigas Lietuwos Vytautas ar kitas lietuvos valdovas tu laiku rasze daug rasztu wisokiu i wisas puses pasaulio. o ar yra juju rasztu ishlike kad jis besikreiptu i pona ponus ar
ivairius sawo bajorus ar bajora ar vietininka -us Ruteniszkai raidem raitytom, jei yra zhinoma kad gaunantis raszta kunigo Didzio buvo Lietuvninko gimines ir butu Lietuvoj ar Zemaiciuos.
Neturiu mintyje nieko kas didzia kalba Lotynu raszyta tik kas gudiszkai sudestyta.
Vienas isz kontrargumentu musu broliams Gudams mano butu:
Vytautas Didis ir Jogaila Karalius galingas, jei jie Gudai buvo ir taja kalba uz gimta iszpazino, raszesi asmeninius laiszkus lotynu kalba swetimaja ir negalejo paprastai iszdestyt minciu "po prostu" kaip ir kalbejo, juk turejo ir Gudu tarp galybes rasztininku visokiems reikalams skirtu.. jei abi kalbos raszto kalbos istorija gilia turejo ir apyliges naudosenoi buwo ruteniszkas laiszkas tikrai nenustebines butu Kanceliarijos pono Karaliaus ir gimtaja kalba daug peteikti noreta minty lengviau nei per verteja raszyti.


Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software