Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Историк - это нередко журналист, обращенный вспять." Карл Краус
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Медининкай
[Frozen]

Moderators: Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      ФОРУМЫ -> Форум истории Литвы Message format 
 
gervasij
Posted 2008-10-17 18:12 (#53929 - in reply to #53821)
Subject: Медники-замок-город-резиденция...


Elite Veteran

Posts: 1072
500500501010
цитирую выборочно 2-й том энциклопедии "Вел.Княж. Бел-Лит"(шутка) Минск ,2007стр. 283-284
----------------------------------------------
1.Меднiкi-горад у Жамойцi,гл.Варнi
2.Меднiцкая бiтва 1320 27 лiпеня (августа) адбылася памiж лiт.(жамойцкiм) i тэутонскiм войскамi у Меднiцкай вол.Жамойцi. ... бла-бла-бла. Перамога лiтоуцау (почему не жамойтов?!) значна аслабiла ваенны нацiск Тэутонскага ордэна на Жамойць i дазволила Лiтве у 1320-я г.узяць ваенную iнiцiятыву у свае руки. Мяркуецца, М.б. магла знайсцi адлюстраванне у легендарнай частцы лiт.летапiсау пра Акмянскую бiтву. (Т.Баранаускас)
черным в скобках выделены мои примечания))
----------------
с Жмудскими Мед-Мид-никами покончено.
Потрошим Виленские.
----------------
3."Меднiцкi замак, самы вялiкi замак-кастэль у ВКЛ. Знаходзiуся у мяст. Меднiкi Вiленскага пав. (цяпер Мядзiнiнкай у Вiльнюскiм р-не,Лiтоуская Рэспублiка). Найб.пашыранае датаванне замка -1-я пал.14 ст., полюсные версii -канец 13ст.(С.Абрамоускас,Ё.Глямжа) i пасля 1380 (А.Жалнерус).Узведзены...бла-бла... у пауночнай частцы лугу у культурным слаi выяулены рэшткi шчыльнай драулянай забудовы вакольнага горада. ..бла-бла...Вялiкая колькасць уваходау, вiдаць, звязана з функцыяй М.з. як "фольксбурга"- замка, куды пад час варожых нападау збягалася навакольнае насельнiцтва... У данжоне М.з. выяулены фрагменты сценапiсу (интересно, что именно). Меднiкi належали да уладанняу вял.кн.Альгерда, тут любiла бываць яго жонка цвярская княжна Ульяна. М.з. зафiксаваны у "Спiсе рускiх гарадоу далёкiх i блiзкiх"апошняй чвэрцi 14 ст. Быу аб.ектам нападау нямецких рыцарау. У 1385 вял.магiстр К.Ц.фон Ротэнштайн (Красная Звезда?)) дэманстратыуна наладзiу пад мурамi замка рыцарскi турнiр, але пра узяцце замка не паведамляецца; у 1402 нямецкiх саюзникау навёу на М.з. Свiдрыгайла. У той год,вiдаць, были спалены драуляные умацаваннi замка i вакольны горад. У 15-сяр.16 ст. у М.з. знаходзiлася рэзiденцыя вялiкакняжаскага намеснiка вял.кн.Казимира. У 1517г. М.з. прыгаданы C.Герберштэйнам як пакiнуты. У 17 ст. мyры замка выкарыстоувалiся як агароджа для сядзiбы i сада....
Археалагiчныя i архiтектурные даследваннi вядуцца з 1955. ... (и г.д.) Спiс. Литаратуры. ..фота, малюнкi..
аутар: Алег Дзярновiч"

--------------------------------
4.Варнi- (лiт.Варняй, Varniani, цяпер горад у Цяльшанскiм р-не ., Лiтоуская Рэспублiка), горад у Жамойцкiм княстве, на р. Варняле. У 14 ст. на правым беразе раки iснавала мяст. Меднiкi. У 1389 жамойты разбiлi пад Меднiкамi войска крыжакоу. У 15 ст. на левым беразе раки заснаваны В. У 1416 тут пабудаваны касцел, У 1469 адкрыта прыхадская школа. У 1417 Меднiкам дараваны правы горада i узведзены кафедральны касцёл, яны стали цэтрам Жамойцкай рымска-каталiцкай епархii. У 16ст. за абодвума паселiшчамi ,якiя аб.ядналiся у адзiны горад, замацавалася назва В. З 1623 дзейнiчала Варнiская духоуная семiнарыя. 14.3.1635 горад адтрымау Магдэбургскае права. Пасля 3 падзелу Рэчы Паспалiтай (1795) у складзе Рас.Iмпер.
Валерый Грынявецкi
стр. 390, 1-й т.


------------------------
на карте Ю.Данкертса после 1677г . жмудский МЕдник прописан MID....

Edited by gervasij 2008-10-17 18:19
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software