Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "If you have knowledge, let others light their candles at it." Margaret Fuller (1810 - 1850)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-11 16:27 (#67946 - in reply to #67942)
Subject: RE: tikrai tušti pliurpalai


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
dzukas - 2009-09-11 12:26 PM


Revindikacinio mentaliteto klestėjimą lenkų(o taip pat ir lietuvių) tarpe galima paaiškinti tuo, kad praeityje abi šios tautos buvo kur kas didesnės, negu tapo vėliau, o vėliau dėl valstybės praradimo, nutautinimo iš kitataučių pusės ir t.t. jų "stan posiadania" smarkiai sumažėjo, todėl abi tautos mėgino atkurti bent kažkokią dalį ankstesnės didybės, o to nebuvo galima padaryti kitaip, kaip tik atsiimant savo "stan posiadania" iš naujųjų savininkų - buvusių nutautintojų(vokiečių, rusų, lietuvių atveju - ir lenkų). O kadangi naujieji savininkai visai nenorėjo geruoju atiduoti savo įgytos mantos seniesiems, tad pastarųjų revindikacinis agresyvumas buvo neišvengiamas. 


Nereikia to priskirti nei lietuviams, nei lenkams. Veikiau nacionalizmo epochai ir nacionalinių valstybių formavimosi laikotarpiui. Mano nuomone tai buvo neišvengiama.

Lenkai norėjo didybės 1772 m. sienomis. Lietuviai etnografinių sienų, tų laikų supratimu (ir netgi tų sienų ribose baltarusiams žadėta autonomija Gardine).
Lenkų gyvenamas arealas veikiau plėtėsi negu traukėsi (lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, sąskaita). 1918 m. - 1945 m. vyko tikrasis ATR irimas (kultūrine ir politine prasme). 


Lietuvos pajėgos buvo ganėtinai kuklios, užtai ir apribojo savo pretenzijas. Reikalauti LDK 1772 sienomis vargu ar būtų turėję bent kokią prasmę.

Kas dėl Lenkijos, tai 1772 sienų reikalavo Pilsudskis ir "federalistai", bet ND ir dauguma Poznanės ir Galicijos politinių jėgų buvo prieš šį projektą. Galiausiai Rygos derybose patys lenkų derybininkai atmetė "federalistinę koncepciją" ir tereikalavo iš bolševikų sienos ties maždaug 2-ojo padalijimo siena(1793), nors po visiško bolševikų sutriuškinimo Lenkija galėjo siekti kur kas daugiau. Specialiai buvo atsisakyta Minsko, nors tuo metu jis faktinai buvo lenkų rankose, kad Pilsudskis negalėtų sudaryti LDK Minsko kantono.

Tad iš esmės ir nacionalistinės Lietuvos, ir nacionalistinės Lenkijos koncepcija buvo analogiška - etninis branduolys + "pakraščiai"(tiek kiek realiai būtų galima nutautinti).

Dėl lenkų arealo plitimo rytuose būtų gan sunku sutikti. Būta tiktai atskirų salelių ir paribių, kur lenkybė plito - Suvalkų gubernijoje, Kauno Kėdainių krašte ir kai kuriose lietuvių-baltarusių paribio vietose. Visgi daugiausia būta lietuvių baltarusėjimo, ne lenkėjimo. Panaikinus bažnytinę uniją, daugybė potencialių lenkų(o kai kada ir visai faktinų lenkų) buvo atversti į stačiatikybę ir rusinami, kai kur į stačiatikybe viliojami ar prievarta verčiami ir lotynų katalikai. Iš tikro nemaža dalis smulkiosios unitų šlėktos iki bažnytinės unijos panaikinimo jau laikė save lenkais(ar lenkais ir litvinais vienu metu). Jų atplėšimas buvo lenkams didelis nuostolis. Labai stipriai po 1864 buvo spaudžiama Vilniaus vyskupija - išvijus lenkų kalbą iš administracijos,mokyklų ir kt., paskutinė lenkybės priebėga. Gerokai sumažėjo ir lenkų procentas pačiame Vilniaus mieste, o tarp Šiaurės Vakarų krašto dvarininkų rusų valdžiai pavyko sukurti dvarininkų rusų tarpsluoksnį, nors ir ne tokį didelį, kokio tikėjosi.

Kaip sau bebūtų, bet pačių lenkų įsitikinimas buvo tai, kad lenkystė Rusijos zonoje buvo nusilpninta ir tai skatino jų revindikacines nuotaikas.

Austrijos Galicijoje austrų politika, dinastiniais ir valstybiniais sumetimais palaikanti unitų rusinų("rytų tiroliečių") kultūrinį separatizmą, bei Austrijos slavų veikėjų sukelto pro-rusiško panslavizmo įtaka rusinų tarpe taip pat gerokai apribojo lenkybės galybes plėstis. Bet Galicijoje, kurioje okupanto valdžios požiūris buvo liberalesnis, lenkai tokių praradimų kaip rusų ar prūsų srityje nepatyrė. Kažkokia dalis unitų gal ir prisišliejo prie lenkų(apie Galicijos istoriją) žinau nepakankamai, labai tvirtinti negaliu).

Prūsų zonoje lenkai ko gero patyrė akivaizdžiausius nuostolius, nors Prūsijos valdžia ir nuolat bėdavojo, kad lenkai vis labiau įsigali.

Ar visokie nacionalizmai ir jų keliamos blogybės buvo neišvengiami? Nemanau, daug kas priklauso nuo asmenybių, nuo žmonių užsiangažavimo tam tikroms vertybėms. Sakyti, kad tas ar kitas reiškinys "buvo neišvengiamas", reiškia priimti savotišką fatalizmą ir nusiimti istorinę atsakomybę už vienus ar kitus pasirinkimus.

Top of the page Bottom of the page



Frozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software