Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "How much easier it is to be critical than to be correct." Benjamin Disraeli (1804 - 1881), speech, January 24, 1860
- (Added by: Tomas Baranauskas)


"School" in a German-Lithuanian primer
[Frozen]

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMS -> Beyond History Message format 
 
Vembras
Posted 2011-10-22 19:44 (#86525 - in reply to #86523)
Subject: Re: "School" in a German-Lithuanian primer


50050050010050101010
Aš esmi Szuilej. Szuilej yra daug Kudikiu: Waiku ir Mergaiczu. Szuilej yra wiskas kitaip, ne taip Namej Stuboj. Szulej yra Solu; ant tuju sed Szuilokai. Pirm Solu randasi Stalu;ant tuju deda Szuilokai sawo knygas, Toblyczas ben Rašimo Knygas. Pirm Solu yra Sostas Mokitojo. Ne toli nu to kaba dideji Toblycza; ta pati yra keturkampe, iš Medzo padaryta ir juday apmoliawota. Prie Sienu kaba gražus Abrozai.
Mokitojis susikalba su Szuilokais apie tus gražus Abrozus, apie Tewa bey Motina, apie Galwijus bey Želmenis, Menesi bei Zweigzdes; jis apsako jiems ir gražus Nusidawimus apie Pona Diewa. Kudikei mandagay sed ir milay daboja. Mokitojis mokina Kudikius melsti, giedoti, skaityti, czekoti, rašyti bei rokoti.
Gers Kudikis dzaugiasi, kad jis ta išmokti gal, ir todel mielay eina i Szuile. Szuilei pradedant ir pabaigiant meldzam ir giedam. Szuilei pasibaigius eina Szuilokai padorey Namun. Ar tu mielai eini i Szuile?


Aš esu Šuilėj. Šuilėj yra daug Kūdikių : Vaikų ir Mergaičių. Šuilėj yra viskas kitaip - ne taip (kaip) Namie Stuboj. Šuilėj yra Suolų; ant tūjų sėd Šuilokai. Pirm Suolų randasi Stalų; ant tūjų deda Šuilokai savo knygas, Toblyčias( lenteles) bei Rašymo Knygas. Pirm Suolų yra Mokytojo Sostas. Netoli nuo to kabo didžioji Toblyčia ( lenta); ta pati yra keturkampė, iš Medžio padaryta ir juodai apmoliavota. Prie Sienų kabo gražūs Abrozai ( Paveikslai).
Mokytojas susikalba su Šuilokais apie tuos gražius Abrozus ( Paveikslus), apie Tėvą bei Motiną, apie Galvijus bei Želmenis, Mėnesį ir Žvaigždes; jis apsako jiems ir gražius Nusidavimus apie Poną Dievą. Kūdikiai mandagiai sėdi ir mielai daboja(klauso). Mokytojas mokina Kūdikius melstis, giedoti, skaityti, rašyti bei rokuoti ( skaičiuoti).
Geras Kūdikis džiaugiasi, kad jis tą išmokti gali, ir todėl mielai eina į Šuilę. Šuilę pradedant ir pabaigiant meldžiama ir giedama. Šuilei pasibaigus eina Šuilokai padoriai Namo. Ar tu mielai eini į Šuilę?

Edited by Vembras 2011-10-22 19:55
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software