Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "People ask for criticism, but they only want praise." W. Somerset Maugham (1874 - 1965)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2014-01-29 00:37 (#95285 - in reply to #95275)
Subject: RE: Kokias kalbas lyginam?Expert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Kriwis - 2014-01-27 15:07

Lyginti, t.y tirti, ar to meto elitas sutampa sakykime su vietiniais. Sakykime Marvelėje vienu laikotarpiu vyrų-moterų santykis yra 1,8:1. Vyrų neproporcingai daug. Vienintelis paaiškinimas imigracija į bendruomenę.

Regis pastebimas ir toks reiškinys baltų žemėse, kai apylinkėse išsiskiria vienas galingas ir turtingas piliakalnis. Aplinkiniai daug kuklesni ir materialinė kultūra ryškiai atsilieka. O kas t piliakalnio gyventojai, ar jie skyrėsi ir bendra kultūra, ar jie imigrantai?

Pateikiamas pavyzdys ir Latvijoje Latgaloje. Kaip į plokštinių kapinynų teritoriją įsiterpia pilkapiai su degintiniais kapais. Jie tarp griautinių plokštinių sudaro apie 2%. Tačiau tai 50 pilkapių su apie 4000sampilų. Jie pasirodo nuo VIII a. Atrodytų tai lietuvių invazija, tačiau tyrimai rodo, kad nors tai pilkapiai su degintiniais kapais, tačiau vidus yra įrengtas taip kaip vietinių griautinių plokštinių kapų, o dauguma palaidotųjų yra moterys. Išvada : laidojama prisilaikant kaimynų tradicijų (latgališkiai čia vietiniai plokštiniai griautiniai) ir tai greičiausiai sėlių ir lietuvių atitekėjusių moterų kapai. Taigi "amazonių" invazija . Pavyzdys įdomus tuo, kad vienoje vietoje tuo pačiu metu sugyvena keli laidojimo būdai. Tačiau jie supanašėja.

 

Na radau dar vieną pavyzdėlį su žiemgaliais:

Kra nio lo gi niai ty ri në ji mai ro do, kad VI II–XI a. Lie tu vos Þiem ga los ka pi ny nuo se (Jau nei kiai, Þei me lis,
Ast ra vas, Pa vir vy të) pa lai do ti mi ru sie ji bu vo stam bûs, pla èia vei dþiai. Lie tu vos ant ro po lo go G. Èes nio
nuo mo ne, tai á ðià te ri to ri jà at si kë læ nau ji gy ven to jai, nes V–VII a. Lie tu vos þiem ga liai (Jau nei kiø ka pi ny­
nas) bu væ la bai stam baus (!), bet siau ra veidþio ant ro po lo gi nio ti po18. Ðiai nuo mo nei pri ta ria R. De ni so va,
tei gian ti, kad pla èia vei dþiø ant ro po lo gi nis ti pas tu rë jo áta kos Vi dþe mës lat ga liø ir pie ti nio Kur ðo gy ven to jø
ge ne zei19. Tai gi stam bes ná þiem ga liø kû no su dë ji mà ga li ma pa aið kin ti tik ant ro po lo gið kai skir tin gø gy ven­
to jø mig ra ci ja ið cen tri nës Lie tu vos ið pra dþiø á þiem ga liø te ri to ri jà, vë liau á Vi dþe mæ ir pie ti ná Kur ðà.


Kažkaip iškraipytai gavosi, šaltinis čia: http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/1_gerhards.pdf

Bet vis tik išvada išplaukia, kad plačiaveidžiai rytiečiai išstumė iš vidurio Lietuvos ne tik siauraveidžius "žemaičius" bet ir siauraveidžius žiemgalius. Ir net susidaro įspūdis, kad Žiemgaloje plačiaveidžiai sudarė aukštesnį socialinį sluoksnį nei siauraveidžiai.Tačiau grįžtant prie Vidurio Lietuvos . Santykių su prūsais temoje čia įdomi situacija. Akivaizdžios prūsiškos-sembiškos įtakos, kalba artima rytprusių jau istorinių laikų "lietuvių" kalbai. Beje kalba vadinta "žemaičių kalba", bet archeologinėje literatūroje tai vadinama "aukštaičiais". Tiesa ne visų. Yra kas čia mato būtent pražemaičius. Tyrinėjant landšaftą ir vėlesnius kultūrinius procesus, akivaizdžios sąsajos ir su tikraja rytų Žemaitija. Legendinė dalis taip pat kalba apie "kėlimąsi į Užnėrio žemę" ir LDK didžiųjų kunigaikščių kilmę iš šio regiono. Jotvingiai-sūdūviai čia prie Nemuno taip pat nepriėjo, nors bandymai atsekami. Mindaugo pagalbininkas Parbus lyg iš čia kildinamas. Kiek teko matyti schemų visose šis regionas yra vakarų lietuvių sritis, nors ir paribys. Tiek kaukolių, tiek kalbiniu požiūriu. E.Jovaiša savo pasisakymuose taip pat užsimena apie "aistišką" Lietuvos pradžią, nors netiesiogiai. Tuomet kalbiniu požiūriu Mindauginiais laikais galėjo ir nebūti didelių skirtumų prūsų- lietuvių kalbose, ar prūsų- žemaičių (Kauniškių)  


Dėl kalbos ar kultūros skirtumų ar maišymųsi nesiginčysiu (čia daugiau Armono, Vembro ir Bolios arkliukai) bet antropologiškai "aisčius" Lietuvos teritorijoje pakeitė plačiaveidžiai "barbarai" iš rytų, na sąlyginai juos galime pavadinti "leičiais". Tokia yra žymiausių baltų antropologų Denisovos ir Čėsnio pozicija ir nematau priežasčių netikėti jų darbais.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software