Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, als wenn man ihr den Nationalcharakter, die Eigenheit ihres Geistes und ihrer Sprache nimmt." Immanuel Kant
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2014-01-30 01:16 (#95297 - in reply to #95290)
Subject: RE: Kokias kalbas lyginam?Expert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Kriwis - 2014-01-29 00:51

jūsų pateiktame šaltinyje toliau:
Ta èiau Èun ka nø­Dren ge rø ka pi ny no os te o lo gi nës me dþia gos ana li zë ro do, kad ne pri klau so mai nuo
kai ku riø kû no su dë ji mo po ky èiø IX–XI a., pa ly gin ti su VI II a.,
skir tu mai në ra sta tis tið kai pa ti ki mi. 
To dël
ga li ma kal bë ti apie vë ly vo jo ge le þies am þiaus gy ven to jø (vy rø) ûgio ir su dë ji mo di dë ji mo ten den ci jà.
Abe jo ti na, ar ðiø fi zi nës rai dos ro dik liø ki ti mas yra su si jæs tik su nau jø stam baus kû no su dë ji mo ir kau ko­
lës gy ven to jø at ëji mu á Þiem ga los te ri to ri jà. Ki ta ver tus, vë ly vo jo ge le þies am þiaus þiem ga liø ma te ria li në
kul tû ra tiek Lie tu vos, tiek Lat vi jos te ri to ri jo je ið es mës ne pa ki to20. Be to, ið ar che o lo gø ty ri në tø þiem ga liø
ka pi ny nø në ra në vie no, ku ria me mi ru sie ji bû tø lai do ti nuo IX ar X a. Ði ap lin ky bë ver èia abe jo ti vë ly vo jo
ge le þies am þiaus pra dþios di de lë mis mig ra ci jo mis á þiem ga liø gy ve na mà te ri to ri jà.
Ma tyt, vë ly vo jo ge le þies am þiaus gy ven to jø kû no ma sy vu mo di dë ji mà lë më þiem ga liø ûki nës­eko­
no mi nës sri ties po ky èiai.
Vi sø pir ma tai su si jæ su nau jø efek ty viø þem dir bys tës dar bo áran kiø ir dar bo tech no lo gi jos at si ra di­
mu ir to bu lë ji mu. IX–X a. þiem ga liai pra dë jo au gin ti þiem ken èius – þie mi nius ru gius21. Tai lë më sta bi lias
mais to at sar gas, nes ne der liaus me tais bu vo ga li ma ið au gin ti ir va sa ro jaus, ir þiem ken èiø der liø.
Þem dir bys tës ir gy vu li nin kys tës rai dà vei kë kin tan tis kli ma tas. To me to (IX–XII a.) Eu ro po je vy ra vo
,,pa ly gin ti sau sas ir ðil tas kli ma tas”22. Grei èiau siai Þiem ga los ly gu mo je dël ðiø kli ma to po ky èiø þe mos ir
pel kë tos vie to vës ta po sau ses nës, ir jas bu vo ga li ma pla èiau pa nau do ti. Tai lë më cen tri nës Þiem ga los ir
Ry tø Þiem ga los gy ven to jø skai èiaus ir tan ku mo di dë ji mà. Tu rë da mi pa kan ka mai mais to at sar gø, lë mu siø
au gi mo ir rai dos sà ly gas, gy ven to jai bu vo vi du ti nið kai aukð to ûgio ir stam baus kû no su dë ji mo. 

Tai tik spėlionės apie atsikėlėlius, netgi statistiškai nepagrįstos. Vadinasi nėra pakankamai tokių duomenų. Bent iš šio teksto. Jokių kultūrinių pokyčių nepastebima . Tiesiog vyksta evoliucija.
Apie sąsajas su antropologiniu tipu ir elitu taip pat nėra duomenų. Paprasčiausiai visame regione geriausiai aprūpintas sluoksnis tame laikotarpyje yra kariai, o tai neišvengiamai susiję su fizinėmis galimybėmis, jų apsirūpinimas ir mityba yra geresni, padėties paveldėjimas taip pat yra, t.y. geresnės startinės galimybės. Bendruomeėje iki 25% galėjo būti vergai-nelaisvieji. tai ir atsispindi . Panašūs procesai vyko ir kitose baltų kultūrose. 


Alia tie kariai aukštaūgiai plačiaveidžiai pailgagalviai ania? Ir juos laidoja virš ankstesnių siauraveidžių kapų. kažką tai sako?

PS.
Ir "statistiškai nepatikimi" duomenys tik straipsnio autoriui ir tik dviejuose kapinynuose.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software