Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Желание нравиться своему веку часто бывает поводом к тому, чтобы не нравиться потомству." Пьер Мариво
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kraujo giminystė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2014-10-30 13:48 (#95884 - in reply to #95883)
Subject: RE: Rytų galindaiElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Liaudas - 2014-10-30 09:20

Leliwa - 2014-10-29 16:10

Liaudas - 2014-10-28 16:05 


Leliwa - 2014-10-28 12:29

Liaudas - 2014-10-28 11:11 


Leliwa - 2014-10-28 10:21 


Liaudas - 2014-10-26 09:08 


Čia mano pasvaičiojimai apie „gudiškos gentys pirmojo-antrojo mūsų eros tūkstantmečio sandūroje“, su kai kuriais istoriniais pavadinimais: 

BINGO! Liaudui skiriama Nobelio, oi suklydau, Šnobelio Premija.
Jis atrado mistinius GUDUS ir panaikino lietuvius su visa Lietuva.
Kam dirbate, kieno politinius užsakymus vykdote? 


Kaip mūsų liaudis sako:
„kuo pats kvepia – tuo ir kitą tepa“.
Nuo savęs, tik pasakysiu: įsivaizduokit G. Lieliva, kad yra ir dirbančių be kažkieno politinių užsakymų – išdėsčiau tik man žinomus faktus. Jeigu jums kas čia akis bado, tai siūlyčiau kokius tamsius akinius užsidėti.
Galiu dar vieną kitą faktuką pametėti: „lietuviai“ atsirado tik po Kaunogardo (toks senasis istorinis lietuviškas Kijevo vardas) krikšto, sukilus LIAUDŽIAI (liauduva (>liūtiči (liaudis > люди)> *leiduva (>lyda) > lietuva > litva) prieš parsidavusią Bizantijai Rasos diduomenę. „Lietuviai“ gimė tame religiniame kare, išlikę ištikimi senovės arijų tikėjimui. Lietuviai nebuvo tamsūs pagonys, kaip juos visaip juodino (ir tebejuodina) lenkai ir visokie išdavikai perkrikštai. Dar toks faktas, kad Kijevo Rusia nebuvo slavų valstybė, slavai joje buvo tik vasalais... ir LDK neatsirado tuščioje vietoje (iš pelkių!) ir neužgrobinėjo slavų žemių, ką ir dar kart patvirtina genetika ir vandenvardžiai. 


Aš irgi išdėstysiu tik man žinomus faktus:
"Taigi Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas 1009 m. vasario 14 dieną. Tai padaryta Kvedlinburgo analuose, kur pateikta informacija apie tragišką šv. Brunono Kverfurtiečio misijos baigtį. Čia nurodoma, kad „Šventasis Brunonas, kuris yra vadinamas Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis, 11–ais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje (in confinio Rusciae et Lituae) pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių kovo 9 d. (pagal šių laikų kalendorių – vasario 14 d. – T. R.) iškeliavo į dangų.“ Tai ir yra tas istorinis sakinys, kuriame pirmąkart paminėtas Lietuvos vardas..."

O šita visa abrakadabra "LIAUDŽIAI (liauduva (>liūtiči (liaudis > люди)> *leiduva (>lyda) > lietuva > litva)" tegul lieka Jums ant sąžinės.

O kur išgaravo GOTAI, kurie ir sukūrė Kijevo (KUNigard) valstybę.
Žinot, kad KUNigas žodį gavome iš germanų...
Hermanariksas padėjo Kijevui pamatus...
Lietuvių ten nereikia ieškoti, jie Pripetės pelkėse ir šiauriau dienas leido.
Černiachovo kultūra yra gotiška su ankstyvųjų slavų sluoksniu. 


Ten „LIAUDŽIAI“ yra naudininko linksnis, nefantazuokite.
Siūlau dabar tamstai rasti kokių nors daiktinių (faktinių) įrodymų savo taip nepajudinamai dogmatiškiems teiginiams.
Desertui tamstai siūlau panslavizmo ir pangermanizmo šviesoje paaiškinti šiuolaikinius kalbotyros, arheologijos ir antropologijos-genetikos mokslų faktus (esminiai pateikti šioje forumo gijoje) – manau nepavyks niekaip, netgi su visų indogermanų pagalba. 


Jūsų dėmesiui istoriko E. Jovaišos mintys, kur jis cituoja vieną didžiai mokslui nusipelniusį "germanistą":

"J. Udolfas pasisakė ir dėl tų rytinių germanų (gotų), kuriuos archeologai apgyvendino Pamaryje ir Vyslos žiotyse: „Jeigu gotai būtų gyvenę prie Vyslos – tarp baltų – tai baltų kalbose turėtų būti kontaktų reiškinių, tai yra germaniškų8 skolinių. Slavų kalbose jie labai akivaizdūs. Kodėl ne baltų kalbose? Kadangi gotai kūrėsi arba keliavo ne prie Vyslos, bet Pietinėje Lenkijoje.“ (Wenn Goten an der Weichsel gesessen hätten – mitten unter den Balten! – dann müsste es doch Kontaktphänomen auch im Baltischen geben, d.h. germanische Lehnwörter. Im Slavischen sind sie doch bestens vorhanden. Warum nicht im Baltischen? Weil die Goten nicht an der Weichsel siedelten oder wanderten, sondern in Südpolen.). Taigi, šiuolaikinė archeologija, istorija, kalbos istorija akcentuoja slavus kilus iš pietų ir nemato būdų „slavams gimti iš baltų“. Slavų pasaulio ekspansija vakarų baltus pasiekė apie VIII amžių. Štai nuo IX–X amžių ir vėliau labiausiai į vakarus buvęs baltų gentinis junginys – prūsai – Vyslos žemupio abejuose krantuose susidūrė su mėginančiais jų žemes užkariauti vakarų slavais." 

 

Čia prie kurio klausimo?.. ir čia viskas ant ko stovi panslavizmas bei pangermanizmas: kažkokio kiekio nepaminėtų neaiškios kilmės žodžių skolinių slavų kalbose ir tųjų nebuvimu baltų kalbose?! – ir iš to seka, kad baltai išlindo iš Kaišiadorių ar Pripetės pelkių ir apsėklino savo genais ( http://admixturemap.paintmychromosomes.com/ ) pusę lenkų (53%!) ir belarusų, penktadalį vokiečių, dešimtadalį rusų, didelę dalį vengrų (26%), rumunų (38%!) ir bulgarų (23%) (apie ukrainiečius, gaila, nėra tyrime nieko) ir dar krūvelę genų padovanojo Aleksandro Didžiojo laikais kai kuriems pakistaniečiams ir afganiečiams – valio mūsų slaptiems praeities emigrantams vyrams ir moterims! be to dar, matyt labai gerbiamiems, nes paakino krūvas vokiečių, lenkų, baltarusių ir rusų vadinti vietovardžius lietuviškai (žiūrėti „baltiškus vandenvardžius“, bent jau, Gedgaudo skaitinėti net nesiūlau).

...reik tikėtis tokio pat lygio paaiškinimo kaip: „senovės lietuviai nerašė, nes turėjo fenomenalią atmintį – raštas jiems buvo nereikalingas“, šiuo atveju, ko gero, reik laukti: „lietuvių genai yra ypatingai užkrečiantys – mažiausia jų priemaiša pradeda daugintis ir plisti“. 


1. Genetika - visiškai neįtikina.
Genetiškai mes beveik broliai su šimpanzėmis.
O ką jau kalbėti apie slavus, germanus, ir kitus europiečius, kurių dauguma yra giminiškos kilties.
Genų rinkinys vienareikšmiškai neatspindi etniškumo.
Žmonės Europoje kalba skirtingomis kalbomis, turi skirtingą tikėjimą, savitą kultūrą - bet genetiškai priklauso tai pačiai ar artimai haplogrupei.

2. Taip vadinami "baltiški vandenvardžiai" - yra argumentas, tačiau silpnas.
Nes indogermanų IE prokalbėje daug bendrų žodžių šaknų, todėl teritorijose keičiantis tautoms upių pavadinimų nekeitė, tik juos adaptavo (keitė galūnes ar tarimą).
Nuolatos vyko etninių grupių maišymasis ir jų kalbų vystymasis (kitimas) tarpusavio sąveikos įtakoje.
Todėl slavams gotai ir germanai davė DAUG žodžių, o rytų baltams (būsimiems lietuviams) tik KELIS ir tai per vakarų baltus (prūsus).
Dar kažkiek gotiškų ir germaniškų žodžių jau gavome per slavus, kurie anksčiau ir intensyviau bendravo su jais.
Dauguma vandenvardžių skamba, kaip savi ir germanams, ir lenkams, ir baltams, ir slavams...

Rytiniai BALTAI buvo izoliuoti girių-pelkių masyvuose ir tautų kraustymosi, bei intensyvios sąveikos laikmetį pratūnojo nuošalėje.
Po to jie išlindo tik spaudžiami SLAVŲ nuo kokio VIII a.

Vakariniai BALTAI (AISČIAI?), stipriau sudalyvavo ir todėl prūsų kalboje, genčių pavadinimuose, asmenvardžiuose randame germanų ir gotų įtakos.
Pavyzdžiui gentis NADRŪVIAI - pavadinimo etimologija gotiška, pas kuriuos NADR - "žaltys".
Arba prūsų BARTŲ genties vadas DIVANAS KLOKIS - vardo etimologija gotiška DIWAN - "dvėsti", pas lenkus ×dìvonas (l. dywan) sm. (1) Vvr, (3b) patiesalas, užtiesalas, kilimas. O tai reiškia, kad vardas reiškia "LOKIO KAILIS" - LOKENA lietuviškai.
Nenoriu žarstytis čia gotų įtakos vakarų baltams įrodymais - nes vistiek fanatiškų GUDISTŲ (kaip islamistų) neįtikinsiu, nes jų tiesa yra ŠVENTA.

Edited by Leliwa 2014-10-30 13:50
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software