Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее - позади." Лешек Кумор
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gotai, gudai ir baltai
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arūnas Armonas
Posted 2014-09-15 16:17 (#95765 - in reply to #95730)
Subject: RE: Gotai, gudai ir baltai


Elite Veteran

Posts: 1041
50050010101010
Manau kad gudas seniausia prasme reiškė ne kokią nors tautą, o migrantą, svetimšalį, atsibastėlį. Siečiau tą vardą su veiksmažodžiu gužėti=keliauti, kraustytis.

gužė́ti, gùža, -ė́jo intr. visu būriu su triukšmu vykti: Vyrai gùža, t. y. eina dideliu pulku J. Vaikai gužė́jo į mokyklą Stak. Ėmė visi būriais į šalis gužėti, stumdytis Skr. Miestas gužėjo nuo ateinančių bei atstojančių prancūzų srš. ║ knibždėti: Strovė varlėmis gužėte gužės BB2Moz8,3.
atgužė́ti, àtguža, -ė́jo intr. skubiai būriu atvykti: Jau atguža penki vyrai, t. y. ateina J. Atėjo svoteliai atgužėjo JD264. Žiūriu – àtguža àtguža devynios galybės vilkų Skr. Iš vakarų kad didelis debesys àtguža Vl. Vaikai atgužėjo į kambarį tuojau paskui mus A.Vencl.
įgužė́ti, į̃guža, -ė́jo intr. būriu skubiai įeiti: Įgužė́jo vyrai visi į saklyčią, t. y. įėjo J. Įgužė́jo gryčion, o kojų tai nenusišluostė Gg. Žąsys, avys įgužėjo kieman Š.
išgužė́ti, ìšguža, -ė́jo intr. Š būriu greit išeiti: Kai šventa diena, tuoj visi ir ìšguža Gs. Visas jaunimas išgužėjo miškan Smn. Visi išgužėjo į lauką Vv.
nugužė́ti, nùguža, -ė́jo intr. būriu greit nueiti: Kaip žąsų pulkas nugužė́jo Erž. Svečiai nugužėjo kitan kambarin rš. Ar nematėt, kur tie padaužos nugužėjo? Alv. Kiškis nuo dirvono krūmuos nugužėjo Dglš.
pargužė́ti, par̃guža, -ė́jo intr. būriu greit parbėgti: Pargužėjo namo visa banda Gl.
pragužė́ti, pràguža, -ė́jo intr. pro šalį būriu praeiti, pralėkti: Pragužėjo pulkas žąsų Vv.
prigužė́ti, prìguža, -ė́jo intr. būriu prisirinkti, prieiti: Prigužė́jo pilna troba vaikų, svečių, t. y. priėjo J. Į vestuves prigužė́jo bernų iš visos apylinkės Užp. Kap tik muzikantas užčirpino, tuoj pilna stuba prigužėjo Vrb. Prigužėjo kareivių pilnas kiemas Stak.
sugužė́ti, sùguža, -ė́jo intr. būriu, skubiai sueiti: Į turgų sugužėjo daug žmonių P.Cvir. Nespėjau apsišluoti, ir sugužė́jo į vidų Dkš. Visos sugužė́jo prie stalo valgyti Pc. Pas juos viso sodžiaus vaikai sugužė́jo Btr. Daug klyksmo, į pirkias visiems sugužant Vaižg. Į kiemą žąsys sugužė́jo Grž.
užgužė́ti, ùžguža, -ė́jo intr. su triukšmu visu būriu kur užeiti: Užgužė́jo pulkas peštukų į vakarėlį pakeliui Vv.

Jei žmogus keliasi į svetimą kraštą jis tampa gudu nepriklausomai nuo tautybės. Plačiąja prasme bet kurie Romos imperijoje apsigyvenę barbarai galėjo būti taip vadinami. Juk sakykim 5-6 amžiuj visi Italijos gyventojai grubiai buvo skirstomi į dvi grupes, romėnus ir gudus. Bet juk etninių ar kalbinių grupių buvo tikrai daugiau.

Kitas reikalas yra branduolys, kilmingieji, rikiai ir su jais kartu atvykę žmonės. Apie jų etniškumą šnekėti galima daug apibrėžčiau. Pagal Jordanį jie kildina save iš getų tautos, kuri tikrai nėra tas pats kas visa gudų masė. Čia ir yra esminis skirtumas tarp getų ir gotų.

Lietuviai gudais vadina ne tik migrantus žmones, bet ir invazines ar neįprastas gyvūnų ir augalų rūšis: gudablė, gudbarščiai, gudgaidis, gudžvirblis, gudkarklis, gudažolė, gudlelijė,gudobelė.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software