Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing." Elbert Hubbard (1856 - 1915)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Karalius Vytenis
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Liaudas
Posted 2017-06-22 09:15 (#97112 - in reply to #97110)
Subject: Re: Karalius VytenisExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
Bolia - 2017-06-21 23:30

Artanija-Gardanija-Gardarikė toks yra išlikęs pavadinimas 


Gardanija - iš kur šitas variantas? 


KUR BUVO ARTANIJA ?
Arabų kronikos ir žydų keliautojai tvirtina, jog rasų mainelgų valstybė susidėjo iš
trijų dalių: Kijevo rasos, slavų žemių ir Artanijos, į kurią joks svetimšalis nebuvo
įsileidžiamas, – jį tuoj nugalabindavo.
Niekas iš daugelio varingių klausimo tyrinėtojų nesugebėjo tinkamai paaiškinti,
kame buvo toji pati svarbiausia mūsų imperijos dalis, kurios rubežiai buvo saugomi taip pat
griežtai, kaip Tibeto švenčiausios žemės? Ten, aišku, turėjo būti ir vyriausios dvasinės bei
civilinės valdžios neliečiamas centras-sostinė.
Skandinavų sakos ir islandų kronikos Gintaro kelio šiaurę vadina Gardarike –
Gardino Karalyste. Tenai, pagal Porfirogeneto liudijimą, turėjo sostą Šventasaulavis, – taigi,
kaip nusako jo vardas, vyriausias Krivis ir kartu Didysis Kunigas. Žiniavaldo kronika,
pagaliau, vadina mūsų imperatorių Varumonių Rikį "Hartana ricus", – Artanijos arba
Gardanijos karalium. Taigi, jau IV šimtmečio pabaigoje Gardino pradinė šva buvo
sumenkėjusi į spirantę. Tačiau sekantis mūsų vyčių-gudų valdovas (jotvingis Garda Rikis)
įvairių šalių kronikininkų vadinamas Vardarikiu arba tiesiog Ardarikiu. Tokie įvairūs to pat
laikotarpio variantai puikiai tinka, kaip kalbotyros V > G > nulis kitimo daiktinė pamoka.
Idealus gi tos pilnos V > G > H > J > nulis progresijos pavyzdys yra Varumonių Rikio
vardas, iškraipomas į Varmanrik > Germanreich > Hermanreich > Jormanrek > Ermanrik
pagal jo didžiulės valstybės rasų, varulių, slavų, jotvingių, vengrų, suomių tautų tarimą ir
papildomai germanų, lotynų, arabų bei skandinavų lūpose iškraipytas.
Antra vertus, varulių > geruli > heruli > eruli variantai bei Berlyno-Varulyno
klasiškas svyravimas suteikia kalbininkui nemaža pasitenkinimo, analizuojant pradinės
"šva" nykimą, kurį pvz. Rugijos žemės varde visai išdilo, bet išliko jos gyventojų Varungių-varulių
pavadinime ir jų sostinėje Varulyne. Krivių Krivaičių sostinė Arkona nudilus tik
pusiau – Var-Kaunia.
Ieškant Artanijos padėties žemėlapyje, geriausias šaltinis tai Bizantija, kuri
palaikė nuolatinį ryšį su mūsų mainelgomis, Gintaro kelio eisčiais, vėliau rasais-varingiais.
Tie paskutinieji Konstantinopolyje turėjo net pastovią bazę-šventyklą, kurioje
jiems buvo suteikiamos diplomatinės neliečiamybės teisės (Fotijaus pamokslai).
Taigi, Porfirogenetui nebuvo sunku gauti reikalingų jo knygai žinių iš "gerai pagrįstų"
šaltinių. Pereigių apkeliavimas skobniais, taip vaizdžiai ir tokiomis realiomis
detalėmis nusakytas, kad galėjo būti paimtas tik iš patyrusio Eimanto-Eiglio-Eisčio
vadovo lūpų. Pagaliau, negalima išjungti prileidimo, kad pats imperatorius savo akimis
matė pereigių vargus, keliaudamas apsilankyti Gardine.
Čia iškyla svarbus faktas: graikas dalina mūsų imperiją į penkias dalis, tuo tarpu
arabai težino tik tris: pietinę rasų Kaujavą (Kijevą), rytinę Slaviją, o trečioji, Artanija-Gardanija
jau jiems nebeprieinama, grasinant mirties bausme. Išskiriant iš tų graiko penkių
dvi arabams atdaras, gauname vėl tą patį: lieka Vyslos žemupys, Bugo upynas ir
"Nemogardas" Gardinas ant Nemuno, Gardanija-Artanija!
Tačiau Al Masudi 943 metais pavyko gauti netiesioginių žinių: "Rasus sudaro
daugelis tautų, tarp jų didžiausioji Ludana (Liaudonė, Lietuva) jie keliauja su prekėmis į
"Andalus" šalį (Ispaniją), Rumiją (Romą), Konstantino Miestą ir Chazarus (Astrachanę).
Tuo būdu visi mūsų kaimynai: šiaurėje – skandinavai ir islandiečiai, rytuose –
arabai, pietuose – graikai, vakaruose – Žiniavaldas ir Venecijos dožai, – patyrę mūsų
ekonominį ir kultūrinį spinduliavimą, sutartinai paaiškina ir patvirtina mūsų valstybės ribas,
pavadinimą ir net valdovo titulą, kuriuos mes patys užmiršome, buvome užhipnotizuoti
nebeatsiminti ir nebedrįsti vėl ieškoti. O visgi iš tų aplinkinių kaimynų padėties galime
neabejotinai nustatyti, kame buvo toji šventoji Artanija, ir kaip toli buvo nusmaigstyti jos
neperžengiamų sienų šventstulpiai – Rūpintojėliai.
Dar XVI šimtmetyje kazokas Bagdonas Chmielnickis, kuriam rūpėjo pagrįsti
sukilimą prieš grobuonis lenkus teisiškai istoriniais įrodymais, jog kazokai buvo buvę
nepriklausomi, iškėlė rasų imperatoriaus Vadakario (Romos užkariautojo) asmenį, kaip jų
senolių teisėto valdovo. Tuo būdu jis mums suteikė nepaprastai svarbų paliudijimą, jog
kazokai dar tada neabejotinai atsiminė esą Kijevo Rasos, o ne slavų tauta. Lietuvoje gi
turime jo teigimo sensacingą patvirtinimą, kurio nei vienas mūsų nykštukų ligi šiol
"nepastebėjo". Garsiajame Radvilos žemėlapyje, kuriame Gintaro kelias pažymėtas ištisai
atskiru padidintu masteliu, prie Čerkasų miesto yra toks užrašas:
"tradunt plerique Czyrkassos esse reliquas veterum illorum Cymbrorum qui a
Homero Cimeri vocatur,... cum omnibus constet eos Ruthenos esse". "Daugelis šaltinių
teigia Čerkasų (gyventojus) buvus tais senoviniais Kimbrų palikuoniais, kuriuos Homeras
vadina Gemariais... bet šiandien visi juos laiko esant Rasais (kazokais)".
Taigi, iš abiejų šaltinių: kazokų ir mūsų turime paliudijimą, jog Gimerių-Rasų
tapatybė dar buvo plačių masių tebežinoma XVII šimtmetyje; gi Jokymo kronika ir
Žiniavaldas, kaip toliau pamatysime, duoda mums dar du nepriklausomus dokumentų
liudijimus. Sukilimo aplinkraštį kazokų vadas juk siuntė ne kanceliarijoms, – jis buvo skirtas
visai kazokų tautai Sičėje, paprastiems draugonės nariams, kurie savo istorines žinias
sėmėsi iš liaudies tradicijos, banduristų-kanklininkų giesmių. Chmielnickis nebūtų minėjęs
iš dulkėtų pergamentų ištrauktos niekam negirdėtos naujienos.
Išvadoje reikia pripažinti Porfirogenetui nepaprastą jo žinių tikslumą. Jis pažymi
esant dvi Rasas: išorę ir vidinę. Tą patį patvirtina ir arabai. Deja, "variagų" klausimo
specialistai blaškosi po visą rytų Europą, bet nei Artanijos, nei išorės Rasos tikslios
padėties nustatyti "nepajėgia". Štai puikus pavyzdys, kaip nusigrūdama akligatvin, kai
bandoma užuot moksliško, bešališko tyrimo vartoti "partis pris" nusistatymą: iš anksto
susidaryti sau norimą įrodyti tikslą, o vėliau desperatiškai kovoti su bet kuriuo istoriniu ar
kalbiniu faktu, prieštaraujančiu tai tezei.
Mums gi lietuviams visai aišku, ką turi galvoje arabai ir graikai, nes iš tiesų juk
buvo dvi Rasos dalys: Gardarikė, arba Artanija, arba vidinė Rasa, iš vienos, ir Varulių-Varingių
kraštas (Rugijos sala, Rugijos, Meklenburgo ir Brandenburgo žemės) – iš antros pusės.
Prancūzas Marmier, keliaudamas po tą senovėje išgarsėjusį kraštą, surado
sensacingų dokumentų įrodančių, jog Varių Rikis buvo to krašto vienas kunigaikščių, kurį
vidinė Rasa (žiūr. metraščius) pasikvietė savo karaliumi. Marmier paduoda net jo tėvo
vardą – Gudeleiva, (ap. 840 m.), Vyties Saulavio sūnus. Tą patvirtina ir M. Beier, B.
Latome ir F. Chemnitzius.
Tačiau kai kurie neonormanų entuziastai, to nežinodami ar tyčiomis stengdamiesi
nukalbėti "išorės Rasos" klausimą, atranda ją Gotlando pajūryje, mažame Roslageno
kaimelyje. Netenka abejoti, jog ten buvo eilinis mūsų atramos taškas, – tokiomis bazėmis
nusėtas visas Gintaro kelias, ligi Salynos ir Varnos. Antra vertus, arabai žinojo, jog tuo
keliu galima pasiekti Varingių (Baltijos) jūrą ir Daniją. Bet iš čia dar neseka, kad Varna, ar
Kijevo Sambutis, ar Rusnė Nemuno žiotyse, ar pagaliau tas kuklus Roslagenas būtų buvę
"visa Rasa". Čia įžūliai nesidrovima imti "pars pro toto", ir dargi be galo menkutę to viso
kelio dalytę.
Mūsų priešai, bandydami dalį palaikyti visuma, remiasi vienu vieninteliu "Roslageno"
vietovardžiu. Kaip malonu. Vietovardžiai tai mano specialybė. Žiūrėkite, ką jie
praleido ir "nepastebėjo": Ros, Raseiniai, Rusnė, Rasytė, Rusteikiai, Rušani, Rėšlius,
Rusiai ir šimtai panašių, o be to išleistos iš akių ištisos to vardo tautos, kaip Galyčiaus
Rutėnai arba Rasėnai, Baltieji Rasai (klaidingai verčiami Baltgudžiais, o dar klaidingiau
Gudais), Čerkasų Rasai-Gimeriai, Šėruvėnai-Rasai (Czerwona Rus), Šerninguvos
Rasai (Černigovas), Kijevo Rasai ir t.t. ir t.t. – jie visi sudarė mūsų didžiulės tautos ir
valstybės Federaciją. Mūsų Didžiųjų kunigų, o vėliau karalių oficialiuose antspaudose "visų
Rasų" valdovų titulas tvirtai ir neabejotinai paliudija mūsų protėvių tautos kilmę. Matote –
šimtai "visų Rasų" tai ne vienas skurdus Roslagenas.
Arabų pranešimas, pagaliau, jog Artanija-Gardarikė neįsileisdavo svetimšalių,
yra visai teisingas. Misijonieriai Adalbertas ir Bruno nepaisydami įstatymo, užsimokėjo už
tai savo gyvybėmis. Čia tad pačių katalikų pripažintais ir išgarsintais faktais –
"žmogžudystėmis" įrodoma, kur buvo šventoji neįžengiama Artanija. Be to turime istorinius
dokumentus: Gedimino sutartį su Livonijos ordinu, kurioje jis pirmą kartą pakeitė tūkstantmetę
"uždaro krašto" tradiciją, atidarydamas kalavijuočiams tam tikrus specifiškai
išvardintus prekybos kelius. Vytautas gi, įsileisdamas Lietuvon ištremtus iš Ispanijos
žydus, irgi turėjo paskelbti specialų dekretą.jei labai norite pavardės Vyteniui rinkitės iš: Vytenis Artanietis-Gardinietis-Vardulietis 


Gardarikę nuo Vytenio skiria pora šimtmečių, o ir dinastija kita. 


Na, toliau čia buvo mano paspėliojimai, ne daugiau. Kaip žinoma, kad pirmasis lietuvis gavęs pavardę (šiuolaikinę prasme) yra Jo Didenybė Jogaila (iš tikrųjų, formaliai vertinant, tik jo palikuonys). Taigi, Vytenis neturėjo pavardės (šiuolaikine prasme: „iš tėvų paveldimas asmens pavadinimas“).

Edited by Liaudas 2017-06-22 12:16
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software